O fundacji

Naszym celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej w szczególności dzieciom i młodzieży. Fundacja NEWAG została powołana w 2018 roku, a do głównych celów jej działalności zaliczamy:

ico 1 1

Pomoc społeczną umożliwiająca dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać

ico 7

Działalność na rzecz wyrównywania szans oraz integracji dzieci słabszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

ico 3

Działalność na rzecz dzieci i innych osób niepełnosprawnych, ciężko chorych, oraz niesamodzielnych będących pod stałą opieką, w tym finansowanie leczenia

ico 6

Działalność w zakresie edukacji dzieci i młodzieży – w tym szczególnie uzdolnionych, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym materialnej,

ico 2

Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, materialnej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej w tym świadczenie pomocy w formie finansowania edukacji dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach

ico 4

Działalność dobroczynną oraz pomoc społeczną na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących dzieciom i młodzieży równe szanse na drodze ich rozwoju intelektualnego i kulturalnego,

ico 5

Wspieranie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych oraz zdrowego trybu życia i rozwoju sportu, kultury i nauki, a także społeczności lokalnej.