Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


§1.1. Fundacja nosi nazwę: „NEWAG”
2. Fundacja została powołana niniejszym aktem notarialnym z dnia 11 lipca 2018 roku przez NEWAG IP MANAGEMENT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu reprezentowaną przez: Józefa Michalika – Prezesa Zarządu
3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
§ 2.1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja działa na podstawie Ustaw z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku, nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§3.1. Siedzibą fundacji jest Nowy Sącz, województwo małopolskie.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Właściwym Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
§4. Dla właściwego realizowania zamierzonych celów Fundacji będzie prowadzić swą działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


II. CEL FUNDACJI I FORMY DZIAŁANIA.


§5. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej, w szczególności dzieciom i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej.


Celami szczegółowymi fundacji wynikającymi z celu głównego są:

 • Pomoc społeczna umożliwiająca dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać,
 • Działalność na rzecz wyrównywania szans oraz integracji dzieci słabszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działalność charytatywna,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Działalność na rzecz dzieci i innych osób niepełnosprawnych, ciężko chorych lub niesamodzielnych, również będących pod stałą opieką, w tym finansowanie leczenia,
 • Działalność w zakresie edukacji dzieci i młodzieży – w ty, szczególnie uzdolnionych, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza materialnej,
 • Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, materialnej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, w tym świadczenie pomocy w formie finansowania edukacji dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach,
 • Działalność dobroczynna oraz pomoc społeczna na rzecz zainicjowania procesy zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących dzieciom i młodzieży równe szanse na drodze ich rozwoju intelektualnego i kulturalnego,
 • Wspieranie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych oraz zdrowego trybu życia i rozwoju sportu, kultury i nauki, a także społeczności lokalnej.
 • Cel swój Fundacja będzie realizować poprzez:
 • Fundowanie stypendiów i grantów przeznaczonych na realizację indywidualnych projektów kształcenia i rozwoju talentów dzieci w tym szczególnie uzdolnionych,
 • Pomoc finansową i rzeczową,
 • Współpracę z innymi podmiotami a w szczególności z prowadzącymi podobną działalność,
 • Współpracę z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami wyższymi i uczelniami,
 • Propagowanie działalności Fundacji,
 • Działalność kulturalną, w tym organizowanie koncertów, wystaw, festiwali konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych oraz wydawanie publikacji, jak również organizowanie innych wydarzeń służących realizacji celów statutowych Fundacji,
 • Działalność edukacyjną, w tym promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnianie dobrych wzorców zachowania na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.
 • Organizowanie imprez masowych, w tym sportowych.
 • Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać i współdziałać z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.
 • Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również współpracować z władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI.

 

§7. Majątek Fundacji stanowią:

 • fundusz założycielski w kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w ramach którego kwota 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) jest przeznaczona na działalność gospodarczą,
 • środki rzeczowe i finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, zysków z działalności gospodarczej, udziałów w spółkach, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,
 • środki pochodzące z darowizn, spadków i zapisów, zbiórek publicznych i innych źródeł,
 • ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności statutowej.


§8. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§9.1. Majątek Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, przeznaczony jest na:

 • realizację jej celów statutowych,
 • pokrycie kosztów jej utrzymania.


2. Dotacje, darowizny, zapisy i spadki przeznaczone będą na cele określone w ust.1, chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mogą być one użyte.
§10.1. Osoby fizyczne lub prawne, któ®e dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji jednorazowych lub łącznych w wysokości równej, co najmniej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) lub w wypadku osób zagranicznych równowartości tej kwoty, uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.


IV. ORGANY FUNDACJI.


§11. Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.


Rada Fundacji jest organem nadzoru, natomiast Zarząd Fundacji jest organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującym Fundację na zewnątrz.
§12. Rada Fundacji jest jedno lub wieloosobowa.
§13. 1. Pierwszy skład Rady Fundacji powołany jest przez Fundatora.
2. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Fundator niniejszym powołuje następujące osoby w składzie Rady Fundacji:

 1. Zbigniew Konieczek
 2. Paweł Gil


4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na wskutek śmierci, odwołania lub rezygnacji.
§14. 1. Rada Fundacji zbiera się na wniosek co najmniej jednego z członków Rady lub Zarządu, nie rzadziej niż raz do roku.
2. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§15. 1. Rada Fundacji jest organem Fundacji posiadającym uprawnienia inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze wobec Zarządu.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, ustalenie kierunkowych wytycznych dla zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań zarządu Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, powoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz ustalenie liczby członków Rady Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, ustalenie liczby członków zarządu, a także określenie zasad ich wynagradzania,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją, likwidacji Fundacji oraz zmian statutu Fundacji,
 • uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.


§16. 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
§17. 1. Zarząd Fundacji jest jedno lub wieloosobowy.
2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji.
4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
5. Fundator niniejszym powołuje następujące osoby w skład Zarządu Fundacji:

 1. Joanna Fryzowicz, Prezes Zarządu Fundacji,
 2. Mariusz Bernaś, Członek Zarządu Fundacji,
 3. Tomasz Łaś, Członek Zarządu Fundacji.


§18. Zarząd Fundacji:

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów jej działania,
 • kieruje działalnością Fundacji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej statutowych celów,
 • przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
 • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenie dla pracowników oraz pracowników Biura Fundacji,
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 • podejmuje decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych niniejszym statutem dla Rady Fundacji.


§19. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
§20. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
2. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§21. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.


V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI.


§22. Fundacja będzie prowadziła w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.
§23. Fundacja będzie prowadziła działalność w następującym zakresie wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z;
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – 46.49.Z;
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z;
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z;
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 47.89.Z;
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z;
 • Wydawanie książek – 58.19.Z;
 • Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z;
 • Działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z;
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.z;
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
 • Placówki wychowania przedszkolnego – 85.10.Z;
 • Pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.Z;
 • Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z;
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z;
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z;
 • Działalność obiektów sportowych – 93.11.Z;
 • Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z;
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z;


Fundacja może prowadzić import w całym powyższym zakresie.
§24. Z dochodów Fundacji Zarząd może przeznaczyć odpowiednie środki na działalność gospodarczą w wysokości określonej przepisami oraz wynikającej z charakteru planowanej działalności.
VI. ZMIANA STATUTU.
§25. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Rada Fundacji lub Zarząd na podstawie szczególnego pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§26. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji a decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§27. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru przez właściwy Sąd Rejonowy.
1. Fundator niniejszym upoważnia Panią Joannę Fryzowicz do składania wszelkich oświadczeń i wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wpisania Fundacji do właściwych rejestrów.
§28. Koszty aKtu ponosi Fundator.
§29. Stawający oświadcza, że:

 • do dnia dzisiejszego nie dostał odwołany z pełnionej funkcji, zatem jest prawidłowo umocowany do reprezentowania Spółki,
 • reprezentowana przez niego Spółka nie jest w likwidacji, nie została postawiona w stan upadłości, nie zostało wobec niej wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne, ani nie istnieją okoliczności uzasadniające wszczęcie takich postępowań,
 • na zawiązanie fundacji objętej niniejszym aktem zgodnie z Umową Spółki nie jest wymagana zgoda żadnego organu reprezentowanej przez niego Spółki.


§30. Do niniejszego aktu stawający przedłożył wydruk informacji pobranej w trybie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowy Rejestrze dnia 28 czerwca 2018 r., o godz. 13:30:41 oświadczając, że dane w rejestrze do chwili obecnej nie uległy zmianie.
§31. Pobrano tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej z §3,5 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie netto: 910 zł, plus podatek VAT według stawki 23% na podstawie art.41 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług w kwocie: 209,30 zł, czyli łącznie jeden tysiąc sto dziewiętnaście złotych trzydzieści groszy (1.119,30 zł).
Opłata powyższa nie obejmuje należności za wypisy aktu.